หัวเว็บ
   

ประวัติความเป็นมา

     วิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาที่อยู่ในโครงสร้างของหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับ ปริญญาตรีซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ ของจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำของหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์สามารถดำรงตนอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข โดยการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขว้าง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคมเป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ ความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี วิชาศึกษาทั่วไปจึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะบันฑิตที่ พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

     มหาวิทยาลัยราชถัฏเลยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน ระดับปริญญาตรีมาระยะหนึ่งแล้ว โดยให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสังกัดอยู่ในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การบริหารจัดการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ คณบดีทุกคณะเป็นกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการระดับ ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการบริหารรายวิชา มีหัวหน้าวิชาเป็นประธานกรรมการบริหารรายวิชามีหน้าที่จัดหาการเรียนการสอน รายวิชาให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนารายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่คล่องตัว เนื่องจากจำนวนนักศึกษามากขึ้น การเรียนการสอน การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปมีข้อจำกัด เนื่องจากภาระงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพิ่มมากขึ้นตามไป ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงเห็นสมควรให้มีสำนักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหน่วยงานภาย ในเทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัย

 

   
   
ธันวาคม 2019
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105