หัวเว็บ
   

เนื้อหา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

รายละเอียด

dsc06184

   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง" เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซียกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล พร้อมทั้งให้ความรู้ และทดลองปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่อไป ทั้งนี้สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม ทั้งหมด ๓ ท่าน ได้แก่ ๑.รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร  ๒.อ.อาทิตย์ ถมมา  ๓.อ.ขวัญข้าว ดวงเงิน เพื่อที่จะได้นำความรู้กลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต่อไป

ชมภาพการประชุม

   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105