หัวเว็บ
   

เนื้อหา

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เรื่อง "ธรรมกับเยาวชน" โดย ร้อยเอกสุธี ส.สุขสากล

รายละเอียด

convar48

   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30-16.30 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "ธรรมกับเยาวชน" บรรยายโดย ร้อยเอกสุธี ส.สุขสากล ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดี

ชมภาพกิจกรรม

   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105