หัวเว็บ
   

"สอบธรรมศึกษาสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕"

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ดำเนินโครงการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยในปีการศึกษานี้ สำนักฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าสอบ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๗๖ คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาตรี จำนวน ๑,๑๐๕ คน ธรรมศึกษาโท จำนวน ๗๘ คน และธรรมศึกษาเอก จำนวน ๙๓ คน ซึ่งจะทำการสอบ ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. แล้วนั้น นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อพร้อมเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้ตามรายชื่อที่แนบมานี้

รายชื่อธรรมศึกษาชั้นตรี     รายชื่อธรรมศึกษาชั้นโท    รายชื่อรรมศึกษาชั้นเอก

กำหนดการสอบธรรมศึกษา

ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมศึกษาชั้นตรี  

ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมศึกษาชั้นโท

ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมศึกษาชั้นเอก

ตัวอย่างข้อสอบชั้น ตรี,โท,เอก

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก

หลักสูตรธรรมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

dsc06184

   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง" เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซียกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล พร้อมทั้งให้ความรู้ และทดลองปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่อไป ทั้งนี้สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม ทั้งหมด ๓ ท่าน ได้แก่ ๑.รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร  ๒.อ.อาทิตย์ ถมมา  ๓.อ.ขวัญข้าว ดวงเงิน เพื่อที่จะได้นำความรู้กลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต่อไป

ชมภาพการประชุม

"การประชุมหัวหน้าวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕"

img 9602

       สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดการประชุมหัวหน้าวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ชมภาพการประชุม

   
   
ธันวาคม 2019
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105