หัวเว็บ
   

"ประกาศผลการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๘"

     ประกาศ ผลการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้

คลิก >> ผลการสอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2558

   ด้วยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (General Education office, Loei Rajabhat University)  ได้มีความประสงค์จะจัดทำวารสารเพื่อนำเสนอผลงาน บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย โดยกำหนดตีพิมพวารสาร 2 ครั้งต่อปีการศึกษา โดยบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ตองผานการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิภายในที่ได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ สำหรับผูประสงค์ที่จะสงบทความทางวิชาการสามารถกรอกรายละเอียดในหนังสือนําสงบทความตามแบบฟอร์มของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยกำหนดเนื้อหาการส่งบทความ เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันสามารดูลายละเอียดได้ดังเอกสารที่แนบมานี้

>>> เอกสารคําแนะนําสําหรับผู้ที่จะส่งบทความ <<<คลิก

"สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557"

     สำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้อง ๒๐๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ซึ่งมีอยู่ ๔ องค์ประกอบ ๖ ตัวบ่งชี้ โดยมีคณะกรรมการในการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้

                                  ๑.รองศาสตราจารย์ ดร.จุลดิษฐ์  อุปฮาต           ประธานคณะกรรมการ
                               ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญวัฒน์  บุญทะวงศ์       กรรมการ
                               ๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา ยศคำลือ         กรรมการ
                  

>> ชมภาพการประเมิน << คลิก

   
   
พฤศจิกายน 2019
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105