กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รายละเอียด
หมวด: กลุ่มวิชา
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๐๘:๒๓
เขียนโดย Super User
ฮิต: 3723

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

วิชาเลือก   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  6  หน่วยกิต

0003101          ระบบสังคมไทย                                                           3(3-0-6)                

(Thai Society System)

 

0003102 ระบบสังคมโลก 3(3-0-6)

(Global Society System)

 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

(Business and Dairy life)

 

0003104 ไทเลยศึกษา 3(3-0-6)

(Loei Study)