กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

รายละเอียด
หมวด: กลุ่มวิชา
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๐๘:๐๐
เขียนโดย Super User
ฮิต: 4301

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

เรียนทั้งหมด   6   หน่วยกิต

วิชาบังคับ   บังคับเรียน    4    หน่วยกิต ดังนี้

0002101 ความจริงของชีวิต 

2(2-0-4)

(Meaning of Life) 

 

 

0002102

พฤติกรรมมานุษย์กับการพัฒนาตน

2(2-0-4)

(Human Behavior and Self Development)

 

 วิชาเลือก

 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 2 หน่วยกิต

 

0002103

สุนทรียภาพทางดนตรี

2(2-0-4)

 

(Music Appreciation)

 

0002104

ศิลปะและการออกแบบ

2(2-0-4)

 

(Art and Design)

 

0002105

สุนทรียภาพการแสดง

2(2-0-4)

 

(Performance Art Appreciation)