หัวเว็บ
   

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียนทั้งหมด   9   หน่วยกิต

วิชาบังคับ บังคับเรียน  5  หน่วยกิต  ดังนี้
0004101             การคิดและการตัดสินใจ                                                    2(1-2-3)

(Thinking and Decision Making)    

 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3)

(Computer Techonlogy)

 

0004103 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)

(Exercies for Health)

 

 

วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  4  หน่วยกิต

 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

(Science and Technology for Life)

 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)

(Science for Health)

 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

(Science for Environment)

 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)

(Household Appliances Maintenance Technique)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รายละเอียด

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

วิชาเลือก   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  6  หน่วยกิต

0003101          ระบบสังคมไทย                                                           3(3-0-6)                

(Thai Society System)

 

0003102 ระบบสังคมโลก 3(3-0-6)

(Global Society System)

 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

(Business and Dairy life)

 

0003104 ไทเลยศึกษา 3(3-0-6)

(Loei Study)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รายละเอียด

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

วิชาบังคับ   บังคับเรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้

0001101     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)  

(Thai for Communication)     

 

0001102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 3(2-2-5)

(English for Communication)

 

0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้                                                  3(2-2-5)

(English for Communication and Study Skill)

 

0001104 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1(0-2-1)

(Information for Study Skill and Research)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

เรียนทั้งหมด   6   หน่วยกิต

วิชาบังคับ   บังคับเรียน    4    หน่วยกิต ดังนี้

0002101 ความจริงของชีวิต 

2(2-0-4)

(Meaning of Life) 

 

 

0002102

พฤติกรรมมานุษย์กับการพัฒนาตน

2(2-0-4)

(Human Behavior and Self Development)

 

 วิชาเลือก

 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 2 หน่วยกิต

 

0002103

สุนทรียภาพทางดนตรี

2(2-0-4)

 

(Music Appreciation)

 

0002104

ศิลปะและการออกแบบ

2(2-0-4)

 

(Art and Design)

 

0002105

สุนทรียภาพการแสดง

2(2-0-4)

 

(Performance Art Appreciation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
พฤศจิกายน 2019
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105