"สอบธรรมศึกษาสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕"

รายละเอียด
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๐๔:๕๙
เขียนโดย Super User
ฮิต: 28827

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ดำเนินโครงการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยในปีการศึกษานี้ สำนักฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าสอบ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๗๖ คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาตรี จำนวน ๑,๑๐๕ คน ธรรมศึกษาโท จำนวน ๗๘ คน และธรรมศึกษาเอก จำนวน ๙๓ คน ซึ่งจะทำการสอบ ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. แล้วนั้น นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อพร้อมเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้ตามรายชื่อที่แนบมานี้

รายชื่อธรรมศึกษาชั้นตรี     รายชื่อธรรมศึกษาชั้นโท    รายชื่อรรมศึกษาชั้นเอก

กำหนดการสอบธรรมศึกษา

ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมศึกษาชั้นตรี  

ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมศึกษาชั้นโท

ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมศึกษาชั้นเอก

ตัวอย่างข้อสอบชั้น ตรี,โท,เอก

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก

หลักสูตรธรรมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง