หัวเว็บ
   

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

รายละเอียด

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

เรียนทั้งหมด   6   หน่วยกิต

วิชาบังคับ   บังคับเรียน    4    หน่วยกิต ดังนี้

0002101 ความจริงของชีวิต 

2(2-0-4)

(Meaning of Life) 

 

 

0002102

พฤติกรรมมานุษย์กับการพัฒนาตน

2(2-0-4)

(Human Behavior and Self Development)

 

 วิชาเลือก

 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 2 หน่วยกิต

 

0002103

สุนทรียภาพทางดนตรี

2(2-0-4)

 

(Music Appreciation)

 

0002104

ศิลปะและการออกแบบ

2(2-0-4)

 

(Art and Design)

 

0002105

สุนทรียภาพการแสดง

2(2-0-4)

 

(Performance Art Appreciation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
ธันวาคม 2019
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105