กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รายละเอียด
หมวด: กลุ่มวิชา
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๐๖:๒๖
เขียนโดย Super User
ฮิต: 4650

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

วิชาบังคับ   บังคับเรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้

0001101     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)  

(Thai for Communication)     

 

0001102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 3(2-2-5)

(English for Communication)

 

0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้                                                  3(2-2-5)

(English for Communication and Study Skill)

 

0001104 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1(0-2-1)

(Information for Study Skill and Research)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.