กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด
หมวด: กลุ่มวิชา
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๐๘:๔๕
เขียนโดย Super User
ฮิต: 4167

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียนทั้งหมด   9   หน่วยกิต

วิชาบังคับ บังคับเรียน  5  หน่วยกิต  ดังนี้
0004101             การคิดและการตัดสินใจ                                                    2(1-2-3)

(Thinking and Decision Making)    

 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3)

(Computer Techonlogy)

 

0004103 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)

(Exercies for Health)

 

 

วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  4  หน่วยกิต

 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

(Science and Technology for Life)

 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)

(Science for Health)

 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

(Science for Environment)

 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)

(Household Appliances Maintenance Technique)