หัวเว็บ
   

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียนทั้งหมด   9   หน่วยกิต

วิชาบังคับ บังคับเรียน  5  หน่วยกิต  ดังนี้
0004101             การคิดและการตัดสินใจ                                                    2(1-2-3)

(Thinking and Decision Making)    

 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3)

(Computer Techonlogy)

 

0004103 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)

(Exercies for Health)

 

 

วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  4  หน่วยกิต

 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

(Science and Technology for Life)

 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)

(Science for Health)

 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

(Science for Environment)

 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)

(Household Appliances Maintenance Technique)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
ธันวาคม 2019
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105