หัวเว็บ
   

งานวิจัย / ทุนวิจัย

รายละเอียด

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเองของบุคลากร ทั้งการเข้าอบรมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆ และการนำความรู้ในศาสตร์ของตนมาต่อยอดในการศึกษางานวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายต่อผู้ที่สนใจทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน

ปัจจุบัน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินการวิจัยทั้งภายในสถาบันและนอกสถาบัน โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

 

   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105