หัวเว็บ
   

การเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย

รายละเอียด

การเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยมีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาในศาสตร์สาขาต่างๆ ความรู้จากผลงานวิชาการและงานวิจัยทำให้เข้าใจสภาพปัญหารวมถึงการค้นพบใหม่ๆ ที่นำไปสู่การหาวิธีในการแก้ปัญหาและการพัฒนาด้านต่างๆ องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิชาการและงานวิจัยสามารถนำไปใช้แก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในงานด้านวิชาการในสาขาต่างๆ อีกด้วย

โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบการนำเสนองานวิจัย หรือ บทความวิชาการ ซึ่งนิยมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Academic Journal) หรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ (Proceeding) ความน่าเชื่อถือของวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการค่อนข้างมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อนักวิจัยในการเลือกที่จะส่งผลงานของตนไปตีพิมพ์หรือเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ โดยความน่าเชื่อถือดังกล่าวดูได้จากการที่วารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการนั้นมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน (Peer Review) รวมทั้งพิจารณาจาก Impact Factor ของวารสารวิชาการนั้นๆ เป็นต้น

ผลงานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่องานวิจัย/บทความ

รูปแบบการเผยแพร่

สถานที่

วัน/เดือน/ปี

เอกสารหลักฐาน

ประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยทรายเหนือ อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก โดย อาจารย์วิชชุพงษ์ วรศาสตร์กุล

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 

ไฟล์PDF

แนวทางการเพิ่มมูลค่าป่าชุมชนดงสามขาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดย อาจารย์อนุชา วิลัยแก้ว

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

10 สิงหาคม 2559

ไฟล์PDF

บทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น: บ้านของฉันในสวนยางพารา โดย อาจารย์มัสยา ราชวงษ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์PDF

การออกเสียงเสียดแทรกปลายลิ้นกับฟัน  /θ/ และ   /ð/  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย อาจารย์ภัทรภร ศรีบุรินทร์ อาจารย์ณัฐกร หิรัญโท และคณะ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

19 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์PDF

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย อาจารย์ณัฐกร หิรัญโท และคณะ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 1 มกราคม มีนาคม 2560

ไฟล์PDF

การศึกษาผลการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย อาจารย์ปัทมา ปัญญาใส อาจารย์อนุชา วิลัยแก้ว และคณะ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

ไฟล์PDF

ค่ายภาษาและวรรณกรรมเพื่อน้องในท้องถิ่น โดย อาจารย์วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27-28 พฤษภาคม 2559

ไฟล์ PDF

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน: สินค้า OTOP ของชุมชนอำเภอเชียงคาน โดย อาจารย์ภัทรภร ศรีบุรินทร์ และคณะ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

โรงแรมเซ็นทาราคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

14-15 สิงหาคม 2557

ไฟล์PDF

 

   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105