หัวเว็บ
   

กระบวนการดำเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการ

รายละเอียด

ฝ่ายวิจัย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการดำเนินเขียนเค้าโครงเพื่อของทุนการวิจัย การเขียนของบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนที่มีขั้นตอนค่อนข้างระเอียด ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะฝ่ายวิจัยฯ จึงมีความประสงค์ในการเผยแพร่กระบวนการดำเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการ อันประกอบด้วยกระบวณการสำคัญต่างๆ  ที่นักวิจัยคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลอื่นๆ สามารถศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

}ขั้นตอนการจัดสรรทุนงบประมาณสนับสนุนการวิจัย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

}ขั้นตอนการจัดสรรทุนงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

}ขั้นตอนการขอเข้ารับการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105