หัวเว็บ
   

ฝ่ายวิจัย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการดำเนินเขียนเค้าโครงเพื่อของทุนการวิจัย การเขียนของบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนที่มีขั้นตอนค่อนข้างระเอียด ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะฝ่ายวิจัยฯ จึงมีความประสงค์ในการเผยแพร่กระบวนการดำเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการ อันประกอบด้วยกระบวณการสำคัญต่างๆ  ที่นักวิจัยคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลอื่นๆ สามารถศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

}ขั้นตอนการจัดสรรทุนงบประมาณสนับสนุนการวิจัย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

}ขั้นตอนการจัดสรรทุนงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

}ขั้นตอนการขอเข้ารับการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่องานวิจัย

ผู้วิจัย

ปีงบประมาณ

แหล่งทุนวิจัย

การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าชายแดน สู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1

 

นายอนุชา วิลัยแก้ว

2560

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อุปสงค์ของผู้บริโภคในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีต่อสินค้าไทย

นายอนุชา วิลัยแก้ว

2560

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นโยบายทางเศรษฐกิจชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชานลาวกับการสร้างความร่วมมือโลจิสติกส์การค้า การลงทุน จังหวัดเลยเชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน

นายอนุชา วิลัยแก้ว

2560

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจจังหวัดเลยเพื่อศึกษาผลกระทบจาการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ข้อตกลง AEC ของผู้ประกอบการจังหวัดเลย

นายอนุชา วิลัยแก้ว

2560

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การศึกษาข้อผิดพลาดการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิชชุพงษ์ วรศาสตร์กุล

2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ DR- TA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ณัฐกร หิรัญโท และคณะ 

2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การวิเคราะห์ความเข้าใจและกลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษร่วมกับเครื่องมือช่วย แปล Google Translator ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

พักตร์พิมล กำเนิด 

2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การศึกษาและความต้องการการใช้ภาษาเพื่อการพูดสั่งสารของนักศึกษา มหาวิทยาราชภัฏเลย 

นางสาวภัทรภร ศรีบุรินทร์ นางสาวมัสยา ราชวงษ์ 

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยที่เรียนสาขาภาษาอังฤษเพื่อการเรียนรู้ 

มัสยา ราชวงษ์ และภัทรภร ศรีบุรินทร์ 

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ความเชี่อที่ปราฏในรายปักบนพื้นผ้าชาวเขาชาวม่ง บ้านน้ำแจ้งพัมนา อำเภอนครไทย จังหวัดพีษณุโลก 

วิชชุพงษ์ วรศาสตร์ 

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

แนวทางการเพิ่มมูลค่าป่าชุมชนดงสามเขาเพื่อสร้างเสริมความแข้งแรงของเศษฐกิจชุมชน บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

อนุชา วิลัยแก้ว 

2557

โครงการร่วม สกว. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิภาษาภาอังกฤษ ของ นกศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณีศึกษา: วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้รหัสวิชา 0001103 

นางสาวปัทมา ปัญญาใส และคณะ 

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยมีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาในศาสตร์สาขาต่างๆ ความรู้จากผลงานวิชาการและงานวิจัยทำให้เข้าใจสภาพปัญหารวมถึงการค้นพบใหม่ๆ ที่นำไปสู่การหาวิธีในการแก้ปัญหาและการพัฒนาด้านต่างๆ องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิชาการและงานวิจัยสามารถนำไปใช้แก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในงานด้านวิชาการในสาขาต่างๆ อีกด้วย

โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบการนำเสนองานวิจัย หรือ บทความวิชาการ ซึ่งนิยมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Academic Journal) หรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ (Proceeding) ความน่าเชื่อถือของวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการค่อนข้างมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อนักวิจัยในการเลือกที่จะส่งผลงานของตนไปตีพิมพ์หรือเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ โดยความน่าเชื่อถือดังกล่าวดูได้จากการที่วารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการนั้นมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน (Peer Review) รวมทั้งพิจารณาจาก Impact Factor ของวารสารวิชาการนั้นๆ เป็นต้น

ผลงานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่องานวิจัย/บทความ

รูปแบบการเผยแพร่

สถานที่

วัน/เดือน/ปี

เอกสารหลักฐาน

ประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยทรายเหนือ อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก โดย อาจารย์วิชชุพงษ์ วรศาสตร์กุล

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 

ไฟล์PDF

แนวทางการเพิ่มมูลค่าป่าชุมชนดงสามขาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดย อาจารย์อนุชา วิลัยแก้ว

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

10 สิงหาคม 2559

ไฟล์PDF

บทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น: บ้านของฉันในสวนยางพารา โดย อาจารย์มัสยา ราชวงษ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์PDF

การออกเสียงเสียดแทรกปลายลิ้นกับฟัน  /θ/ และ   /ð/  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย อาจารย์ภัทรภร ศรีบุรินทร์ อาจารย์ณัฐกร หิรัญโท และคณะ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

19 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์PDF

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย อาจารย์ณัฐกร หิรัญโท และคณะ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 1 มกราคม มีนาคม 2560

ไฟล์PDF

การศึกษาผลการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย อาจารย์ปัทมา ปัญญาใส อาจารย์อนุชา วิลัยแก้ว และคณะ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

ไฟล์PDF

ค่ายภาษาและวรรณกรรมเพื่อน้องในท้องถิ่น โดย อาจารย์วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27-28 พฤษภาคม 2559

ไฟล์ PDF

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน: สินค้า OTOP ของชุมชนอำเภอเชียงคาน โดย อาจารย์ภัทรภร ศรีบุรินทร์ และคณะ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

โรงแรมเซ็นทาราคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

14-15 สิงหาคม 2557

ไฟล์PDF

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่องานวิจัย

ผู้วิจัย

ปีงบประมาณ

แหล่งทุนวิจัย

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเส้นทางขึ้นภูกระดึง

ดร.มหิธร จิตตเกษม

2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยก่อนและหลังเรียนการเรียนวิชาการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ 

ดร.มหิธร จิตตเกษม

2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การพัฒนาระบบตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยกึ่งอัตโนมัติ โดยการประมวลผล ภาพจากกล้องเว็บแคม 

ตันติกร โนนศรี

2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   
   
ธันวาคม 2019
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105